Personvernerklæring nettside og service for BRITAX RÖMER Kindersicherheit GmbH

1. Om oss
2. Hvorfor vi behandler dine personopplysninger
3. Hvilke av dine opplysninger vi innhenter og behandler
4. Hvem som har tilgang til dine opplysninger og hvem vi formidler opplysningene til
5. Lagringsfrister
6. Dine rettigheter
7. Bruk av vår nettside - profilering, informasjonskapsler og web-tracking
8. Tilleggsmerknader og bestemmelser for de enkelte tjenestenes

1. Om oss

Vi, selskapet BRITAX RÖMER Kindersicherheit GmbH er ansvarlig for innhenting, behandling og lagring av dine personopplysninger. Detaljer om oss kan du alltid finne under Påtrykk.

En forsiktig håndtering av dine personopplysninger har alltid høyeste prioritet hos oss. Ved behandlingen holder vi oss alltid til de lovpålagte bestemmelsene f.eks. EUs personvernforordning (GDPR) samt de nasjonale bestemmelsene som er knyttet til den.

Denne personvernerklæringen gjelder for alle nettsider tilhørende vårt selskap som kan nås via vårt domene (https://www.britax-roemer.no). Dersom du i forbindelse med vårt tilbud går videre til nettsider tilhørende andre, gjelder på disse egne personvernbestemmelser som de respektive leverandørene av disse nettsidene er ansvarlige for.

Siden vi ønsker å gi deg en omfattende oppsummering av hvordan personopplysningene behandles i vårt konsern, gjengis i det følgende en oversikt over alle våre tjenester som innhenter og behandler personopplysninger.

Dersom det for enkelte tjenester gjelder spesielle eller tilleggsbetingelser eller vi ber om ditt samtykke, vil vi særskilt påpeke dette før den respektive tjenesten brukes (f.eks. for å motta nyhetsbrevet eller handle i vår nettbutikk).

I tillegg tar vi i bruk forskjellige sikkerhetstiltak for å beskytte dine personopplysninger. Deriblant vil overføringen mellom din nettleser og vår server for eksempel alltid foregå kodet; i tillegg har vi implementert mange tekniske og også organisatoriske tiltak for at dataene dine alltid skal være beskyttet.

2. Hvorfor vi behandler dine personopplysninger

Generelt sett kan du bruke vår nettside uten å måtte opplyse om din identitet. Dersom du ønsker å registrere deg for å kunne bruke våre individuelt tilpassede tjenester, vår nettbutikk, eller hvis du ønsker å motta vårt nyhetsbrev, spør vi om navnet ditt og andre personrelaterte opplysninger. Det du selv som bestemmer om du ønsker å oppgi disse (ekstra) opplysningene. Opplysninger som vi må ha for å kunne levere våre tjenester, er merket med det.

Innhentingen og behandlingen av dine personopplysninger gjøres med følgende formål og på grunnlag av følgende lovbestemmelser:

- Kontraktsinngåelse iht. personvernforordningen art. 6 første ledd bokstav a) og b)
- Kontraktavvikling iht. personvernforordningen art. 6 første ledd bokstav b)
- Customer management in accordance with Art. 6 para. 1 lit. b) and c), f) GDPR
- Kundeforvaltning iht. personvernforordningen art. 6 første ledd bokstav b) og c), f)
- Kommunikasjon og datautveksling iht. personvernforordningen art. 6 første ledd bokstav a), b), c), f)
- Presentasjon av selskapet og markedsføring iht. personvernforordningen art. 6 første ledd bokstav a), f)
- Implementering av samtykker iht. personvernforordningen art. 6 første ledd bokstav a)
- Sikre en korrekt drift av et databehandlingsutstyr iht. personvernforordningen art. 6 første ledd bokstav c) og f)
- Utvalgsmetoder ved jobbsøknader knyttet til forvaltningen av personal og ressurser på grunnlag av personvernforordningen art. 6 første ledd bokstav a), b), i forb. med den nye tyske personvernloven (BDSG) § 26

3. Hvilke av dine opplysninger vi innhenter og behandler

Vi innhenter forskjellige kategorier med personopplysninger fra deg. Personopplysninger er alle informasjoner som er relatert til en identifisert eller identifiserbar naturlig person; som identifiserbar anses en naturlig person som direkte eller indirekte, spesielt ved hjelp av tilordning til en identifikasjon som f.eks. et navn, kan identifiseres. Personrelaterte opplysninger er f.eks. informasjoner som ditt navn, din adresse, ditt telefonnummer og din fødselsdato (dersom opplyst). Statistisk informasjon som verken direkte eller indirekte kan kobles til deg, som f.eks. hvor populære enkelte nettsider i vårt tilbud er eller antall brukere av en side, er ikke personrelaterte opplysninger. Det finnes da direkte og indirekte innhentede opplysninger. I begge tilfeller blir det kun innhentet opplysninger i den grad de er nødvendige, og opplysningene brukes kun til de under punkt 2 nevnte formål. Du bestemmer selv om du ønsker å overføre opplysninger som optimaliserer bruken av våre tjenester, men ikke er nødvendige for tjenestene. Disse feltene er merket med 'frivillig'.

Opplysningene som er innhentet direkte er::

- Tittel og navn, f.eks. for å personalisere brukerkontoen din eller for å bestille i vår nettbutikk
- E-postadresse og ev. et passord du selv velger, f.eks. for å kunne motta nyhetsbrevet eller bruke kundekontoen din
- Adresseopplysninger, f.eks. for å kunne gjennomføre en bestilling (utlevering) i forbindelse med vår nettbutikk
- Opplysninger om bilen i forbindelse med bruken av vår Fit Finder®
- Tallopplysninger, for å kunne avvikle betalingen av bestillingen din
- Opplysninger om jobbsøkere for å kunne gjennomføre vår nettbaserte søknadsprosess
- Opplysninger som du aktivt og bevisst overfører til oss i forbindelse med bruken av våre tjenester
- Andre opplysninger som du gir oss frivillig, f.eks. felt du har fylt ut og som er merket med 'frivillig'

I tillegg blir følgende opplysninger om deg innhentet indirekte når du bruker våre tjenester:

- Tekniske forbindelsesdata, f.eks. den åpnede siden på nettstedet vårt, din IP-adresse, kortet ned med de tre siste tallene (unntatt ved betalingsavvikling, der må av sikkerhetsmessige årsaker hele IP-adressen overføres til vår leverandør av betalingstjenester), dato og klokkeslett for åpning av siden, brukt sluttenhet. Dette gjøres for å kunne autorisere handlingene og sjekke autentifiseringen av brukeren som ber om våre tjenester. Lovbestemmelsen som gjelder er personvernforordningen art. 6 første ledd bokstav c), i forb. med art. 32 og art. 6 første ledd bokstav f) Vår berettigede interesse er å beskytte vår webserver for å kunne f.eks. forsvare oss mot angrep og for å sikre funksjonsevnen til våre tjenester.
- Opplysninger som innhentes i forbindelse med nettsidesporingen og e-post-/nyhetsbrevsporingen
- Opplysninger som våre tjenesteytere formidler til oss i forbindelse med bestillingsgjennomføringen i nettbutikken, f.eks. informasjon om betalingssannsynlighet og betalingsfeil eller leveringsmeldinger.

Mindreårige:

Mindreårige er ikke målgruppen for vår nettside og vi innhenter ikke med viten og vilje personrelaterte opplysninger fra mindreårige.

Dersom personer som er under 16 år sender oss personrelaterte opplysninger, er dette kun tillatt dersom foresatte selv har samtykket til dette eller den foresatte har tillatt at ungdommen gir sitt samtykke. I forbindelse med dette må vi få opplyst kontaktinformasjonen til den foresatte, jf. personvernforordningen art. 8 andre ledd, for å kunne bekrefte den foresattes samtykke / tillatelse. Disse opplysningene og opplysningene til den mindreårige blir så behandlet i samsvar med denne personvernerklæringen.

Dersom vi stadfester at en mindreårig under 16 år har sendt oss personopplysninger uten at den foresatte selv har samtykket selv eller tillatt at den mindreårige samtykker, blir opplysningene slettet umiddelbart.

4. Hvem som har tilgang til dine opplysninger og hvem vi formidler opplysningene til

a) Tilgang

Tilgangen til de personopplysningene som er lagret hos oss begrenser seg til våre medarbeidere og av oss engasjerte tjenesteytere som på grunn av sitt oppdrag må håndtere disse personopplysningene.

Dersom tredjepart får tilgang til dine opplysninger, har vi i forkant innhentet ditt samtykke til det eller det foreligger en lovhjemmel for det.

For å kunne levere tjenester og behandle dine opplysninger benytter vi oss også av tjenesteytere (deriblant for hosting, utsendelse av nyhetsbrevet, levering av bestilte varer, betalingsavviklingen, forsendelse av brev eller e-poster samt vedlikehold og analyse av databasen, optimering og utvikling av nettsiden, sikring av webserveren vår eller for nettsidesporing). Dersom det gjelder spesielle betingelser, har vi spesifisert disse i lenger ned sammen med den respektive tjenesten. Tjenesteyterne behandler opplysningene utelukkende etter anvisninger fra oss og har blitt forpliktet til å overholde gjeldende personvernbestemmelser. Alle som håndterer oppdrag har blitt utvalgt med omhu og får tilgang til dine opplysninger kun i det omfanget og så lenge som det er nødvendig for å kunne levere tjenestene / kun i det omfanget du har samtykket til behandlingen og bruken av opplysningene.

b) Datautveksling innenfor konsernet

En datautveksling innenfor konsernet som vi er del av foregår innenfor EU/EØS og er kun tiltenkt interne forvaltningsformål. Dersom personrelaterte opplysninger overføres til våre selskap i en tredjestat, skjer dette i samsvar med EU-standardavtalen 2010 jf. personvernforordningen art. 46 andre ledd bokstav c), i forb. med kommisjonsbeslutningen av 05.02.2010 (2010/87/EU).

Med konsern menes sammenhørende foretak jf. personvernforordningen art. 4 nr. 19.

c) Overføring til en tredjestat og lovhjemmel

Noen av serverne som brukes av våre tjenesteytere befinner seg i USA og andre land utenfor Den europeiske union. Selskap i disse landene er underlagt en personvernlov som generelt sett ikke beskytter personopplysninger i samme omfang som det er tilfelle i medlemslandene i Den europeiske union. Dersom dine opplysninger blir behandlet i et land som ikke har et anerkjent høyt personvernnivå som i Den europeiske union, sikrer vi gjennom kontraktsbestemmelser eller andre anerkjente instrument at dine personopplysninger blir beskyttet adekvat. I forbindelse med de enkelte tjenestene kommer vi nok en gang til å vise uttrykkelig til dette.

Dersom personrelaterte opplysninger overføres til tredjestat, skjer dette på grunnlag av EU-kommisjonens beslutning om tilstrekkelig beskyttelsesnivå i EU-U.S.-Privacy Shield jf. hhv. personvernforordningen art. 45 og EU-standardavtalen 2010 jf. personvernforordningen art. 46 andre ledd bokstav c), i forb. med EU-kommisjonens beslutning av 05.02.2010 (2010/87/EU) og på grunnlag av ditt samtykke jf. personvernforordningen art. 49 første ledd bokstav a).

d) Overføring til straffeforfølgesels- og påtalemyndigheter

I unntakstilfeller overfører vi personrelaterte opplysninger til straffeforfølgesels- og påtalemyndigheter. Dette skjer i samsvar med de lovfestede forpliktelsene, f.eks. fra straffeprosessloven, skatteloven, hvitvaskingsloven eller de tyske delstatenes politilover.

5. Lagringsfrister

Vi lagrer personopplysninger på grunnlag av de lovlige forskriftene eller ditt samtykke.

For å bestemme det konkrete lagringstidsrommet benytter vi oss av følgende kriterier:

Vi lagrer personopplysningene fram til formålet de ble innhentet for, bortfaller (f.eks. ved avslutning av et kontraktsforhold eller pga. siste aktivitet, dersom det ikke foreligger noe varig gjeldsforhold eller dersom du tilbaketrekker ditt samtykke til en konkret databehandling).

En lagring utover dette skjer kun dersom

- det eksisterer lovhjemlede lagringsforpliktelser (f.eks. iht. den tyske skatteloven eller handelsloven),
- opplysningene er nødvendige for å gjøre gjeldende eller utøve rettskrav eller for å forsvare seg mot rettskrav, f.eks. pga. teknologiske og forensiske krav for å forsvare seg mot angrep mot vår webserver og forfølgelse av disse,
- sletting hadde vært i strid med den berørte persons beskyttelsesverdige interesser, eller
- et annet unntak iht. personvernforordningen art. 17 tredje ledd kommer til anvendelse.

6. Dine rettigheter

Du har en rekke lovfestede rettigheter som vi ønsker å gjøre deg oppmerksom på. I tillegg kan du naturligvis også henvende deg til vårt personvernombud ved spørsmål som gjelder dine personopplysninger som vi innhenter og behandler - se kontaktinformasjonen lenger ned.

a) Rett til informasjon og dataportabilitet

Du har alltid innsynsrett i personopplysningene vi behandler og som gjelder deg. Dersom databehandlingen bygger på ditt samtykke eller iht. personvernforordningen art. 6 første ledd b) på en kontrakt, kan du iht. personvernforordningen art. 20 første ledd også kreve å motta personopplysningene om deg i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format. På forespørsel sender vi opplysningene også direkte til den mottakeren som du har bestemt.

b) Rett til korrigering, begrensning og sletting

I tillegg kan du iht. personvernforordningen art 16 til 18 kreve at vi korrigerer, begrenser (sperrer) eller sletter dine personopplysninger, dersom opplysningene ble feilbehandlet hos oss, det foreligger en grunn for en begrensning av den videre databehandlingen, eller databehandlingen av forskjellige grunner har blitt rettsstridig, eller når lagringen av disse av andre lovhjemlede grunner har blitt ulovlig. Vi ønsker å påpeke at din rett til sletting kan være begrenset på grunn av lovpålagte lagringsfrister.

c) Innsigelsesrett

Dersom databehandlingen utelukkende bygger på vår berettiget interesse iht. personvernforordningen art. 6 første ledd f), kan du protestere mot behandlingen iht. personvernforordningen art. 21 første ledd. Da innstiller vi behandlingen av dine opplysninger, unntatt hvis vi kan bevise å ha berettigede grunner for behandlingen som går foran dine interesser, rettigheter og friheter, eller behandlingen brukes for å gjøre gjeldende eller forsvare et rettskrav. I tillegg har du alltid rett til å protestere mot bruk av dine opplysninger med henblikk på framtidig direkte markedsføring, jf. personvernforordningen art. 21 andre ledd.

d) Rett til tilbaketrekking

Dersom du har gitt oss ditt samtykke til å behandle dine personrelaterte opplysninger, har du iht. personvernforordningen art. 7 tredje ledd rett til å trekke tilbake samtykke

e) Rett til å klage til tilsynsmyndigheten

Du har mulighet til å klage til tilsynsmyndigheten dersom du mener at behandlingen av dine personopplysninger strider mot den europeiske personvernforordningen eller andre nasjonale eller internasjonale personvernlover.

Kontaktopplysningene for den ansvarlige tilsynsmyndigheten er:

Bayrisches Landesamt für Datenschutz (BayLDA)

Promenade 27
91522 Ansbach
Telefon: +49 (0) 981 53 1300
poststelle@lda.bayern.de

f) Kontaktopplysninger

For å ta i bruk dine rettigheter kan du sende oss en uformell melding, ved å bruke følgende kontaktopplysninger. Også en tilbaketrekking av samtykke sender du til følgende kontaktopplysninger ved å angi hvilket samtykke du ønsker å trekke tilbake:

Ansvarlig
BRITAX RÖMER Kindersicherheit GmbH
Theodor-Heuss-Straße 9
89340 Leipheim
Tyskland
Telefon: +49 (0) 8221-3670-0
Telefaks: +49 (0) 8221-3670-210
datenschutz@britax.com

7. Bruk av vår nettside - profilering, informasjonskapsler og web-tracking

a) Generelt om informasjonskapsler og opt out-muligheter

På noen områder av våre nettsider bruker vi såkalte informasjonskapsler, f.eks. for å gjenkjenne preferansene til besøkende og for så å kunne utforme nettsiden optimalt. Slik er det lettere å navigere og man oppnår en stor grad av brukervennlighet på en nettside. Informasjonskapsler hjelper oss også med å identifisere spesielt populære områder i vårt internettilbud. Informasjonskapsler er små filer som leges igjen på harddisken til den besøkende. Med de kan man ha tilgjengelig informasjon over et visst tidsrom og identifisere datamaskinen til besøkende. For bedre brukerveiledning og individualisert visning av tjenestene bruker vi permanente informasjonskapsler.

I tillegg bruker vi såkalte sesjonsinformasjonskapsler som slettes automatisk når du lukker nettleseren. Du kan stille inn nettleseren din slik at du får informasjon om plasseringen av en informasjonskapsel. Slik får du en transparent bruk av informasjonskapsler.

Informasjonskapsler som teknisk sett ikke er nødvendige bruker vi først etter ditt uttrykkelige samtykke, som du naturligvis alltid kan tilbaketrekke.

Knyttet til vår informasjon om informasjonskapsler på vår nettside, har du samtykket til følgende erklæring:

Dette nettstedet bruker tracking-informasjonskapsler / trackingprogramvare, for at vi kan tilby deg blant annet alle funksjonalitetene på nettsiden vår og slik en bedre internettopplevelse. For mer informasjon om informasjonskapslene og webtrackingmetoder samt samtykkene du har gitt i forbindelse med dette, finner du i vår personvernerklæring på Policy for personvern. Informasjonskapsler som teknisk sett ikke er nødvendige / vår trackingprogramvare blir imidlertid først aktivert etter at du har gitt oss ditt samtykke. [Einverstanden]

Dersom du utelukker bruk av alle informasjonskapsler, kan du ikke bruke enkelte funksjoner på vår nettside, deriblant muligheten til informasjonskapselbasert opt-out fra trackingen. Vennligst tillat eventuelle opt-out informasjonskapsler som er knyttet til tjenester der du ønsker å nekte tracking.

Husk at en sletting av alle informasjonskapsler fører til at også opt-out-informasjonskapslene blir slettet. Derfor må du ev. plassere disse på nytt. Informasjonskapsler er dessuten knyttet til nettleseren, dvs. at du generelt sett må definere de separat i hver av nettleserne og på hver av maskinene du bruker. Linkene som du trenger til dette finner du lenger ned i beskrivelsen av den enkelte tjenesten.

Følgende informasjonskapsler blir brukt av oss - dersom du samtykker til det og ikke har lagt igjen en eller flere opt-out informasjonskapsler - med følgende formål:

b) Google Analytics

Denne nettsiden bruker Google Analytics, et webanalyseverktøy fra Google LLC ("Google"). Google Analytics bruker såkalte "informasjonskapsler", dvs. tekstfiler som lagres på din datamaskin og som gjør det mulig å analysere hvordan du bruker nettsiden. Informasjonen som genereres av informasjonskapselen om bruken av denne nettsiden blir vanligvis overført til en server tilhørende Google i USA og lagres der. Dersom man aktiverer IP-anonymiseringen på denne nettsiden, blir din IP-adresse imidlertid kortet ned av Google innenfor medlemslandene i Den europeiske unionen eller i andre land tilsluttet avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS). Det er kun i unntakstilfeller at den hele IP-adressen blir overført til en server tilhørende Google i USA og forkortet der. I vårt oppdrag kommer Google til å bruke disse informasjonene for å analysere bruken av nettsiden, sette opp en rapport om nettsideaktiviteten og for å yte andre tjenester knyttet til internettbruken overfor leverandøren av nettsidene. Når det gjelder IP-adressen som blir overført fra din nettleser til Google Analytics, blir den ikke koblet sammen med andre opplysninger fra Google. En mulighet for å protestere mot nettanalysen utført av Google Analytics er at man setter opp en opt-out informasjonskapsel som instruerer Google til ikke å lagre eller bruke opplysningene for webanalyse. Vær oppmerksom på at det ved denne løsningen ikke vil bli utført en webanalyse kun så lenge en opt-out informasjonskapsel er lagret i nettleseren. Dersom du ønsker å sette opp en opt-out informasjonskapsel, https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gajs/?hl=en#disable.

Du kan også hindre lagringen av informasjonskapsler ved å gjøre bestemte innstillinger i nettleserens programvare. Vi ønsker imidlertid å påpeke at du i det tilfelle eventuelt ikke vil kunne benytte deg av alle funksjonene på denne nettsiden i fullt omfang. I tillegg kan du også hindre at Google innhenter opplysningene som genereres av informasjonskapselen og som relaterer seg til bruken av nettsiden (inkl. din IP-adresse) samt at Google behandler disse opplysningene, ved at du laster ned følgende plugin for nettleseren og installerer den. Linken er: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

RMottaker av opplysningene: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Privacy-Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

c) Forhandlersøk / Google Maps

Bruk:

Nettsiden vår bruker tjenester fra ‚Google Maps‘. Når Google Maps åpnes på denne nettsiden blir det formidlet opplysninger til Google.

Ansvarlig for samarbeidet med Google Maps på nettsiden vår (‚Google‘):

Google LLC
1600 Amphitheatre Pkwy
Mountain View
CA, 94043 USA

Ansvarlig for databehandling av opplysninger om personer som lever i EU/EØS og Sveits:
Google Ireland Ltd.
Gordon House, Barrow Street, Dublin 4
Irland

I en avtale iht. art. 26, avsn. 1 GDPR, er det fastlagt hvem av de felles ansvarlige som har hvilke forpliktelser iht. GDPR:

Avtalen med Google iht. art. 26, avsn. 1 GDPR finner du her:
https://privacy.google.com/intl/de/businesses/mapscontrollerterms/

Kontakt om personvernspørsmål:

Googles personvernombud kan kontaktes via dette nettformularet:
https://support.google.com/policies/troubleshooter/7575787?hl=de

Kategorier av berørte personer:

De som besøker nettsidene våre og bruker Google Maps

Kategorier av personrelaterte opplysninger:

Hvilke opplysninger som Google behandler om besøkerne vår, står oppført i denne lenken:
https://policies.google.com/privacy/update?hl=de&gl=de, supplert med personvernbestemmelser spesielt for Google Maps:
https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html

Hvor opplysningene samles:

Google mottar opplysningene om de berørte personene rett fra nettsiden vår.

Rettsgrunnlaget for databehandlingen:

Vi bruker Google Maps bare med ditt samtykke, jfr. art. 6, avsn. 1 - a, GDPR.
Lovhjemmelen for Googles behandling av data, finner du her:
https://policies.google.com/privacy/update?hl=de&gl=de, supplert med personvernbestemmelser spesielt for Google Maps:
https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html

Formålet med databehandlingen:

Vi bruker Google Maps for at du skal kunne planlegge turen din. Vi gjør dette for å ivareta:

  • Eksternt image og reklame
  • Kommunikasjon og datautveksling
  • Eventorganisasjon
  • evt. kundeprospektering og avtaleinngåelse

Googles formål med databehandlingen finner du beskrevet her:
https://policies.google.com/privacy/update?hl=de&gl=de, , supplert med personvernbestemmelser spesielt for Google Maps:
https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html

Lagringstid:

Vi lagrer ingen opplysninger.
Lagring og sletting av data er Googles ansvar. Informasjon om dette finner du her:
https://policies.google.com/privacy/update?hl=de&gl=de, supplert med personvernbestemmelser spesielt for Google Maps:
https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html

Kategorier av mottakere

Vi, eller medarbeiderne våre, har ikke tilgang til dataene som Google har behandlet.
Informasjon om hvem som får innsyn i Googles data og om datautvekslingen innen konsernet finner du her: https://policies.google.com/privacy/update?hl=de&gl=de, supplert med personvernbestemmelser spesielt for Google Maps:
https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html

Dataoverføring til tredjeland:

I sammenheng med bruken av Google Maps behandles opplysninger av Google LLC. Dataoverføringen som i den sammenheng skjer til USA som tredjeland uten rimelig datasikkerhetsnivå, er sikret gjennom EU-US Privacy Shield-sertifiseringen av Google LLC:
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active.
Avtalen EU-US Privacy Shield pålegger Google LLC å innrømme de berørte personene forskjellige rettigheter som de kan gjøre gjeldende ovenfor Google LLC: privacy-shield-google@google.com
Google overfører opplysningene uavhengig av den berørte personens bosted til USA, Irland eller et annet land der Google er aktiv og lagrer og behandler dem der. Denne dataoverføringen til tredjeland sikres i en beslutning i EU-kommisjonen iht. art. 45 GDPR eller tilsvarende garantier iht. art. 46 GDPR:
https://policies.google.com/privacy/update?hl=de&gl=de

Logikk og rekkevidde av profiling eller en automatisert beslutning på bakgrunn av registrerte data:

Hvis den berørte personen kan spores på grunnlag av opplysninger som registreres i form av informasjonskapsler eller tilsvarende teknikk eller fordi IP-adressen lagres, er Google forpliktet til å informere om dette. Informasjon om dette finner du her:
https://policies.google.com/privacy/update?hl=de&gl=de, supplert med personvernbestemmelser spesielt for Google Maps:
https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html

Rettigheter som berørt person:

De felles ansvarlige må tilkjenne de berørte personene rettigheter i forbindelse med behandlingen av personopplysningene deres. Rettighetene som berørte personer har, står oppført i personvernerklæringen vår. De kan gjøre gjeldende ovenfor Google direkte.
Kontrollmyndigheten som er ansvarlig for Google:
Data Protection Commission
21 Fitzwilliam Square, Dublin 2
D02 RD28, Ireland
Nettadresse: http://gdprandyou.ie/contact-us/

d) Google AdWords

Vår nettside bruker tjenesten 'Google AdWords', som gjør det mulig for markedsførere å koble inn annonser i trefflistene til Google-søket og også i Google-markedsføringsnettverket. Dette skjer ved hjelp av på forhånd definerte nøkkelord, som betinger at en annonse kun vises i trefflisten til Google-søket, dersom det blir gjort et nøkkelordrelevant søk.

Google AdWords oppnår på denne måten markedsføring av vår nettside ved å vise relevant reklame på nettsider til tredjepart, i trefflistene til Google-søket og ved å vise relevant markedsføring til tredjepart knyttet til vår nettside.

Ved å klikke på en slik Google-annonse som viser til vår nettside, legger Google igjen en informasjonskapsel. Ved hjelp av informasjonskapselen kan både vi og Google følge med på om du har kommet til vår internettside via en AdWord-annonse og om det har generert omsetning.

Opplysningene man får slik, brukes av Google for å opprette statistikker (f.eks. totalt antall brukere som ble formidlet via Google AdWords, suksessen av vår AdWords-kampanje). Verken vi eller andre annonsører til Google AdWords får informasjon fra Google som vi kan identifisere deg med.

Ved hjelp av den plasserte informasjonskapselen blir imidlertid personrelatert informasjon lagret, f.eks. internettsidene som du har besøkt. Google formidler disse opplysningene eventuelt til tredjepart.

Du kan alltid protestere mot den interesserelaterte markedsføringen gjennom Google ved at du trykker på følgende opt-out link:

https://www.google.de/settings/ads

Videre bruker vi Google AdWords for å samle inn informasjon om hvilke produkter eller tjenester du er interessert i. Med det fyller vi de såkalte remarketinglistene i Google AdWords, som birar til å vise deg mer målrettede Google AdWords annonser.

For å måle effektiviteten til AdWords annonser, overfører vi også de gjennomførte transaksjonene på vår nettside til Google AdWords. Dette hjelper oss å tilpasse markedsføringen vår bedre ved framtidig aktivitet.

Recipient of the data: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Mottaker av opplysningene: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

e) Olapic

På vår nettside bruker vi programvaren fra Olapic, Inc. ("Olapic"). Brukere av Olapic kan laste opp egne bilder via Instagram eller vår nettside samt legge på en egen tekst hvis de ønsker det (samlet kalt "bidrag" i videre tekst). Vi bruker bidragene fra Olapic knyttet til vår nettside for å kunne tilby og annonsere for produkter som er knyttet til ditt bruk til andre kunder. Bildene vises både på de detaljerte produktsidene på nettstedet samt på sentrale andre steder som f.eks. hjemmesiden, og de linkes opp mot de viste produktene. Et samtykke fra brukerne for bruk av bilder på vår nettside kan alltid trekkes tilbake. Vennligst send til anmodning om å trekke tilbake samtykke til over angitte adresse. Olapic sporer i tillegg hvilket bilde som får en positiv respons hos nettsidebrukerne og også hvilke bilder som har en positiv innvirkning på kjøpsadferden på vår nettside.

f) Bazaarvoice

Dersom du har gitt oss ditt uttrykkelige samtykke til dette under eller etter bestillingen, ved at du har huket av i den respektive boksen eller ved at du har klikket på den dertil tiltenkte knappen, sender vi din e-postadresse til Bazaarvoice for å kunne minne deg på at du kan vurdere bestillingen din, slik at de i en e-post kan påminne deg om at du har en mulighet til å legge igjen en vurdering. Dette samtykke kan alltid trekkes tilbake ved å sende en melding til den over opplyste adressen eller direkte til Bazaarvoice. Disse vurderingene sendes via Bazaarvoice nettverket til utvalgte forhandlere. Bazaarvoice sporer i tillegg hvilke vurderinger som mottas av brukerne spesielt positivt. Slik kan man måle hvilke vurderinger som påvirket kjøpsavgjørelsen.

Mottaker av opplysningene: Bazaarvoice Ltd., 1 Butterwick London, W6 8DL (http://www.bazaarvoice.com/)

g) CQuotient

CQuotient er en omfattende individualiseringsløsning for nettsider. CQuotient er en integrert del av vårt nettbutikksystem Salesforce Commere Cloud og bruker de nyeste revolusjonære framskrittene i prediktiv intelligens i fullt omfang og forbinder disse med veletablert kunnskap om problemene i detaljhandelen og den skybaserte teknologiinfrastrukturen. Med utgangpunkt i din nettleseradferd brukes CQuotient til å generere forslag om hvilke andre produkter også kan være interessante for deg.

h) Tealium

Tealium er en Consumer Data plattform som mottar informasjon om bruk av nettsiden samt transaksjonsdata. Tealium samler inn surfe- og adferdsdata på nettsiden og fyller med dette remarketinglistene som senere kan aktiveres via Google AdWords. I tillegg blir alle transaksjonsopplysninger om kjøp sendt til Tealium, siden e-poster som bekrefter bestillingen eller e-poster med nyhetsbrev (dersom man abonnerer på det) sendes ut via Tealium. Med Tealium har vi muligheten til å få et enhetlig overblikk over våre besøkende og nettkunder og å sikre at vi kommuniserer med disse så effektivt som mulig.

i) Salesforce Commerce Cloud

Salesforce Commerce Cloud Services er en Software-as-a-service løsning. Det dreier seg om en levert tjeneste som gir oss muligheten til å utvikle og administrere en e-handelnettside som kan tilpasses og er lett å betjene. Commerce Cloud Services omfatter Digital, den viktigste hostede nettsidetjenesten, et bestillingsstyringssystem og Commerce Cloud Einstein som gir oss muligheten til å utnytte kunstig intelligens for å forbedre våre e-handelsaktivitetene.

Commerce Cloud lagrer personopplysninger som behandles, f.eks. informasjon om kjøperen som besøker våre Commerce Cloud-driftede nettsider og oppretter kontoer eller gjennomfører transaksjoner (kontaktinformasjon, aktivitetsdatasett, transaksjoner, registreringer osv.).

j) Sosiale medier-knapper

Vår nettside bruker sosiale medier-knapper (Facebook, Youtube, Instagram), for å åpne for interaksjon med tredjepart.

Disse sosiale medier-knappene er ikke koblet inn som plugins via en såkalt iFrame, men satt opp som en link. Ved å klikke på en sosiale medier-knapp blir du koblet direkte videre til sidene til den respektive tjenesteyteren. Ansvaret for å ivareta personvernbestemmelsene og for at informasjonen som presenteres der vedrørende databehandlingen er riktig, oppdatert og fullstendig, ligger hos vedkommende tjenesteyter iht. personvernforordningen art. 4 nr. 17.

k) Facebook handlingsmålings-piksel

Vi bruker "handlingsmålings-pikselen" fra Facebook på nettsiden vår.

Med den får vi opplysninger om handlingene til Facebook -brukere etter at de har klikket på en Facebook-reklame og blitt sendt videre til en tilbyder. På den måten kan vi registrere effekten av en Facebook-annonse for statistiske- og markedsforsknings-formål. Dataene som samles inn på denne måten er anonyme, dvs. at vi ikke ser personopplysninger for den enkelte bruker. Disse opplysningene lagres og behandles imidlertid av Facebook; vi informerer brukerne i den grad vi selv har opplysninger om dette. Facebook kan koble disse dataene sammen med din Facebook-konto og bruke dem i tråd med Facebooks egen personvernpolicy https://www.facebook.com/about/privacy/. Du kan gi Facebook og deres partnere mulighet til å vise annonser på Facebook og andre steder. I denne sammenheng kan det lagres informasjonskapsler (cookies) på datamaskinen din.
Bruken av denne tjenesten er hjemlet i art. 6, avsn. 1 setn. 1 - a GDPR. Når du gir tillatelse til å sette informasjonskapsler, godtar du samtidig at disse kapslene settes. Slik kan du motsette deg bruk av informasjonskapsler: (Lenke til deaktivering av samtykke) Som registrert bruker kan du også motsette deg at Facebook-Pixel samler og bruker personopplysningene dine til Facebook-annonser på denne adressen: https://www.facebook.com/settings?tab=ads.
Mottaker av opplysningene: (1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA, eller, hvis du er bosatt i EU, Facebook Ireland (Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland (“Facebook”))
Privacy-Shield https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

l) Hotjar

Nettsiden vår bruker Hotjar, for å bli bedre kjent med brukerne våre og gi dem en bedre brukeropplevelse. Hotjar er en teknologiservice som hjelper oss med å for å få bedre forståelse for brukernes opplevelse (f.eks. hvor lang tid de bruker på hvilke sider, hvilke lenker de klikker på og hva som ikke brukes) og tilpasse tilbudet på nettsidene våre etter denne feedbacken. Hotjar bruker informasjonskapsler og annen teknologi for å samle opplysninger om brukernes adferd og tekniske enheter (spesielt IP-adresser (samlet og lagret i anonymisert form) skjermstørrelsen på enheten, type enhet (entydig), nettleser, geografisk plassering (kun land), foretrukket språk på nettsiden). Hotjar lagrer disse opplysningene i en pseudonymisert brukerprofil. Hverken Hotjar eller vi vil noensinne bruke disse opplysningene til å identifisere enkelte brukere eller sammenholde dem med andre opplysninger om en spesiell bruker. I Hotjars personvernerklæring på denne lenken finner du mer informasjon om dette.
Du kan motsette deg at det opprettes en brukerprofil, at det lagres data om hvordan du bruker nettsiden vår og Hotjars bruk av sporings-kapsler på andre nettsider ved å klikke på denne lenken.

8. Tilleggsmerknader og bestemmelser for de enkelte tjenestene

a) Nyhetsbrev

Etter uttrykkelig ønske fra deg sender vi deg vårt nyhetsbrev om de emnene du har valgt samt med informasjon om vårt selskap. Vi gjør oppmerksom på at tilsending først er mulig etter at du uttrykkelig har bekreftet at du ønsker å motta nyhetsbrevet gjennom den doble opt-in prosessen.

Personopplysningene som innhentes i forbindelse med påmeldingen til nyhetsbrevet blir utelukkende brukt til å sende og personalisere nyhetsbrevet (f.eks. for å kunne tiltale deg med navnet ditt). Du kan alltid trekke tilbake ditt samtykke til lagring av dine personopplysninger som du har gitt i forbindelse med vår forsendelse av nyhetsbrevet. For å kunne trekke tilbake samtykke inneholder hvert nyhetsbrev en tilsvarende link - alternativt kan du også gjerne kontakte oss direkte, slik at vi kan implementere ditt ønske om å trekke tilbake samtykke. Detaljer om samtykke du har gitt er forklart i double-opt-in-eposten du har mottatt.

b) Konkurranser

Fra tid til annen har du muligheten til å delta i konkurranser eller lignende kampanjer på nettsidene våre. I forbindelse med disse kampanjene vil det knyttet til gjennomføringen også bli innhentet og lagret personopplysninger. Omfanget på disse kan du se i det respektive deltagerskjemaet. Opplysninger som ikke er absolutt nødvendige for å gjennomføre konkurransen men som f.eks. i tilfelle at du vinner gir oss muligheten til å gi deg raskere beskjed, er uttrykkelig merket som frivillige opplysninger. De personlige opplysningene som du formidler til oss knyttet til en slik konkurranse/kampanje brukes uttrykkelig til å gjennomføre kampanjen (dersom det dreier seg om en konkurranse f.eks. for å kåre og informere vinneren, og for å sende gevinsten). Etter at kampanjen er avsluttet blir opplysningene til deltagerne som ikke har vunnet slettet omgående, eller for vinnerens del, slettet etter utløpet av den lovfestede lagringsplikten.

c) Online søknadsprosess

Vi har åpnet for muligheten at du kan søke jobb online via e-post hos oss. Overføringen av de opplysningene du gir samt medsendte vedlegg gjøres i dette tilfelle via en usikret forbindelse. Derfor anbefaler vi at du bruker en krypteringsprogramvare når du sender oss opplysningene. Den ansvarlige personalavdelingen hos oss vil motta din elektroniske søknad og vil så kun sende den videre til den respektive fagavdelingen/vedkommende som har ansvaret for gjennomføringen av søknadsprosessen. Alle involverte behandler dine søknadspapirer med den nødvendige forsiktighet og strengt fortrolig.

Etter at prosessen med jobbsøknadene har blitt avsluttet, kommer vi til å ta vare på dine søknadspapirer i 3 måneder til og deretter sletter vi de/makulerer ev. kopier, dersom vi ikke har inngått en arbeidskontrakt med deg. Dersom vi ønsker å legge søknadsdokumentasjonen din i vårt søknadsarkiv, tar vi kontakt med deg vedrørende dette. I meldingen kan du aktivt samtykke til en videre arkivering av din dokumentasjon.

d) Nettbutikk

På nettsidene våre har vi en nettbutikk der du kan få kjøpt produktene våre.

Opplysningene vi innhenter der, bruker vi for å gjennomføre avtalen, spesielt slik at du kan kjøpe og få levert varene samt for å få utført betalingen.

Ev. utfører vi i den sammenheng en kredittsjekk dersom dette er nødvendig for å gjennomføre avtalen, jf. personvernforordningen art. 6 første ledd bokstav b), eller om vi har en berettiget interesse i det, jf. personvernforordningen art. 6 første ledd bokstav f). Vår berettigede interesse foreligger dersom inngåelsen av en avtale med deg er forestående og det dertil er knyttet en økonomisk uteblivelsesrisiko for oss (som f.eks. ved avtaler om avdragsbetaling, bestilling/levering med faktura) og det som gjenstår for å inngå avtalen er kun en kredittsjekk.

Avhengig av valgt forsendelsesmåte formidler vi til den tjenesteyteren som du har valgt for gjennomføring av sendingen og leveringen, de nødvendige opplysningene - dersom de er tilgjengelige og dersom du har gitt ditt samtykke til det, sammen med din e-postadresse og ditt telefonnummer. Dette for å kunne varsle om pakken, kunne avtale tidspunkt eller for å gi deg sporingsinformasjon.

I tillegg formidler vi til den betalingsleverandøren som du har valgt, de opplysningene som er nødvendige for å kunne gjennomføre betalingen og ev. en kredittsjekk. Dertil gjelder følgende tilleggsinformasjon og bestemmelser:

i) Betaling via PayPal

I forbindelse med vår nettbutikk har du muligheten til å utføre betalingen ved hjelp av betalingstjenesten PayPal. For å gjennomføre betalingen bruker du enten din PayPal-konto eller du betaler ved hjelp av PayPal med ditt kredittkort eller din bankkonto. I tillegg tilbyr PayPal en kjøperbeskyttelse og formidlingstjenester.

Når man i nettbutikken velger betaling via PayPal, blir automatisk opplysninger overført til PayPal. Med dette samtykker du uttrykkelig til formidlingen av personopplysninger (fullt navn, adresse, e-postadresse, IP-adresse, telefonnummer, bestillingsopplysninger, leveringsopplysninger) knyttet til gjennomføringen av betalingen samt for å hindre bedrageri, dersom du har valgt betalingstjenesten PayPal.

Datautvekslingen skjer da ikke kun for å kunne gjennomføre betalingen, men også som en identifikasjon, for å hindre bedrageri samt for å redusere risikoen for uteblivelse av betaling, derfor vil også ev. opplysninger om den økonomiske situasjonen samt om tidligere kjøpe- og betalingsmønster bli utvekslet. I tillegg vil i den forbindelse PayPal utveksle opplysninger med kredittvurderingsbyråer, dersom det foreligger en berettiget interesse og det ikke foreligger beskyttelsesverdige interesser hos den registrerte som taler imot dette.

En videreformidling av opplysningene til tilknyttede selskap kan skje; dette gjelder også for påfølgende tjenesteytere (oppdragsbehandlere, felles ansvarlige samt tredjepart dersom det er nødvendig for å oppfylle avtalen).

Du kan alltid trekke tilbake ditt ovenstående samtykke overfor PayPal. Trekker du tilbake samtykke har det ingen innvirkning på de overføringene som allerede har blitt gjort.

PayPal sine gjeldene personvernbestemmelser kan du se på https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full

Mottaker av opplysningene: PayPal (Europe) S.à.r.l. & Cie. S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxembourg, Luxemburg

ii) Betaling med kredittkort

I forbindelse med vår nettbutikk har du muligheten til å utføre betalingen med et kredittkort. De nødvendige kredittkortopplysningene blir overført direkte til betalingstjenesten Adyen og ikke til oss.

Ved valg av betalingsmåte "kredittkort" overføres opplysninger automatisert til Adyen. Dersom du velger betaling med kredittkort, samtykker du med dette uttrykkelig til formidlingen av personopplysninger (fullt navn, adresse, kjøpspris, IP-adresse, m.m.) for å kunne gjennomføre betalingen samt for å hindre bedrageri.

En videreformidling av opplysningene til tilknyttede selskap kan skje; dette gjelder også for påfølgende tjenesteytere (oppdragsbehandlere, felles ansvarlige samt tredjepart dersom det er nødvendig for å oppfylle avtalen).

Du kan alltid trekke tilbake ditt ovenstående samtykke overfor Ayden. Trekker du tilbake samtykke har det ingen innvirkning på de overføringene som allerede har blitt gjort.

Mottaker av opplysningene: Adyen B.V., Simon Carmiggeltstraat 6-50, 1011 DJ Amsterdam, The Netherlands

iii) Betalingstjeneste Sofortüberweisung

I forbindelse med vår nettbutikk har du muligheten til å utføre betalingen ved hjelp av betalingstjenesten SOFORT GmbH.

Ved hjelp av dette betalingsalternativet kan man gi oss, dvs. selgeren en betalingsbekreftelse i sanntid, slik at vi omgående kan begynne med utleveringen av bestillingen din.

Ved valg av betalingsmåte "Sofortüberweisung" overføres opplysninger automatisert til SOFORT GmbH. Dersom du velger å betale gjennom Sofortüberweisung, samtykker du med dette uttrykkelig til formidlingen av personopplysninger (fullt navn, adresse, e-postadresse, IP-adresse, telefonnummer, bankopplysninger, PIN/TAN, kjøpspris) for å kunne gjennomføre betalingen samt for å hindre bedrageri.

Datautvekslingen skjer da ikke kun for å kunne gjennomføre betalingen, men også som en identifikasjon, for å hindre bedrageri, derfor vil også ev. opplysninger om den økonomiske situasjonen samt om tidligere kjøpe- og betalingsmønster bli utvekslet. I tillegg vil i den forbindelse SOFORT GmbH utveksle opplysninger med kredittvurderingsbyråer, dersom det foreligger en berettiget interesse og det ikke foreligger beskyttelsesverdige interesser hos den registrerte som taler imot dette.

En videreformidling av opplysningene til tilknyttede selskap kan skje; dette gjelder også for påfølgende tjenesteytere (oppdragsbehandlere, felles ansvarlige samt tredjepart dersom det er nødvendig for å oppfylle avtalen).

Du kan alltid trekke tilbake ditt ovenstående samtykke overfor SOFORT GmbH. Trekker du tilbake samtykke har det ingen innvirkning på de overføringene som allerede har blitt gjort.

SOFORT GmbH sine gjeldene personvernbestemmelser kan du se på https://www.sofort.com/ger-DE/datenschutzerklaerung-sofort-gmbh/

Mottaker av opplysningene: SOFORT GmbH, Fußbergstraße 1, 82131 Gauting, Deutschland.

iv) Betaling via giropay

I forbindelse med vår nettbutikk har du muligheten til å utføre betalingen ved hjelp av betalingstjenesten giropay. Du trenger ikke registrere deg. Dersom du velger dette betalingsalternativet, velger du banken der du har en konto som betalingen skal skje fra. Du blir da ledet direkte til den respektive nettbankportalen til banken din og kan som vanlig utføre overføringen av beløpet. Dersom din bank ikke deltar i dette betalingsalternativet, kan du ikke bruke dette betalingsalternativet.

Når du velger betalingsalternativet Giropay i vår nettbutikk, blir ingen personopplysninger sendt videre til Giropay.

Personverninformasjonen til Giropay finner du her https://www.giropay.de/kaeufer/sicherheit-datenschutz/

e) Kundekonto

På vår nettside tilbyr vi muligheten til å opprette en personlig kundekonto. Med kundekontoen kan du bruke og koble sammen de personaliserte tjenestene du velger på nettsiden vår, samt lagre dine personlige innstillinger.

f) Fit Finder®

På nettsiden kan du finne det barnesete som passer best til ditt barn og din bil. Du kan oppgi bilmerke, modell og ev. årsmodellen så vi kan gi deg en anbefaling på hvilket av våre barneseter som passer best til den spesifiserte bilen. Dersom bilen din ikke enda står på listen vår, har du muligheten til å dele dine erfaringer med oss.

De personopplysningene som blir innhentet i den forbindelse blir - etter at de har blitt sendt til oss og vi har svart tilsvarende - slettet omgående og lagres ikke sammen med annen informasjon, f.eks. kundeprofilen din.

g) Databehandling knyttet til direkte markedsføring

Markedsføring i brevs form

Innenfor det som er lovlig bruker vi ev. også navnet ditt og postadressen vi har kjennskap til for å sende deg reklame på egne tilbud. Lovhjemmelen er personvernforordningen art. 6 første ledd bokstav f), i forb. med betraktning 47. Vår berettiget interesse er det å fremme omsetningen eller etterspørselen hos våre eksisterende kunder. Naturligvis kan du alltid trekke tilbake ditt samtykke til at vi behandler dine opplysninger til markedsføringsformål. Det er tilstrekkelig at du sender en skriftlig melding til over oppførte adresse. Deretter sletter vi opplysningene dine fra distribusjonslisten vår. De opplysningene som bekrefter tilbaketrekkingen vil så bli oppbevart i 6 år iht. personvernforordningen art. 17 tredje ledd bokstav e). I den tiden blir imidlertid dine personopplysninger sperret for ytterligere behandling.

Markedsføring via telefon

Innenfor de juridisk lovlige rammene bruker vi ev. hos forretningskunder også navnet ditt, bedriftstilhørigheten og telefonnummeret du har oppgitt for å informere om egne tilbud, forutsatt din eventuelle interesse. Lovhjemmelen er personvernforordningen art. 6 første ledd bokstav f), i forb. med den tyske konkurranseloven UWG § 7 andre ledd nr. 2. Vår berettiget interesse er det å fremme omsetningen eller etterspørselen hos våre eksisterende forretningskunder. Naturligvis kan du alltid trekke tilbake ditt samtykke til at vi behandler dine opplysninger til markedsføringsformål. Det er tilstrekkelig at du sender en skriftlig melding til over oppførte adresse. Deretter sletter vi opplysningene dine fra distribusjonslisten vår. De opplysningene som bekrefter tilbaketrekkingen vil så bli oppbevart i 6 år iht. personvernforordningen art. 17 tredje ledd bokstav e). I den tiden blir imidlertid dine personopplysninger sperret for ytterligere behandling.